Hỗ trợ khách hàng
-------------------------------------------------
TRỤ SỞ CHÍNH
 
Địa chỉ: 54 Đường số 56, P.Bình Trưng Đông , Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 37 433 886
Fax: (08) 37 433 528
Hotline: 0909 004 963
Email: adac@adac.com.vn

Biên bản thanh lý hợp đồng

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN &
THẨM ĐỊNH GIÁ ASIA DRAGON    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc          
Số: TLHĐ.../2016              
               
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG               
Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015               
               
Căn cứ hợp đồng kiểm toán số: .../2016/HĐKT-ADAC ngày ... tháng ... năm 2016 ký giữa Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định giá Asia Dragon và Công ty TNHH ACB, về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;               
               
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2016, đại diện hai bên, chúng tôi gồm:               
               
Bên A: CÔNG TY TNHH ACB              
Đại diện Ông NGUYỄN VĂN A              
Chức vụ Giám đốc              
Địa chỉ …              
MST …              
               
Bên B CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ASIA DRAGON              
Đại diện Ông LÊ XUÂN VINH              
Chức vụ Tổng Giám đốc              
Địa chỉ 54 Đường số 56, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM              
Điện thoại (08) 37 433 886              
MST 0 3 1 2 0 4 1 0 4 0              
               
Hai bên cùng bàn bạc và tiến hành thanh lý hợp đồng với các nội dung sau:               
               
Điều 1:               
               
Bên B đã hoàn thành các nội dung được ký kết tại hợp đồng kiểm toán, nội dung Báo cáo kiểm toán đã được Bên A chấp thuận và Bên B bàn giao Báo cáo kiểm toán cho Bên A đầy đủ.               
               
Điều 2:               
               
Giá trị thanh lý hợp đồng:               
Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:               
Giá trị hợp đồng trước thuế            xxx   VND   -        
Thuế GTGT                                    xxx   VND   -        
Giá trị hợp đồng sau thuế          xxx   VND   -        
               
Điều 3:               
               
Trách nhiệm còn lại của các bên:               
Hai bên không còn vướng mắc, hợp đồng kiểm toán số .../2016/HĐKT-VDAC2 hết hiệu lực kể từ ngày hai bên ký thanh lý hợp đồng và Bên A thanh toán hết số tiền cho Bên B.               
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm còn lại của hợp đồng đã ký.               
Biên bản thanh lý được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau.               
               
ĐẠI DIỆN BÊN A      ĐẠI DIỆN BÊN B          

face book twitter google bookmark digg delicious

Danh Sách Chi Nhánh

CHI NHÁNH NHẬT BẢN

Add: 5-20-5-102 Oimazato-Minami, Higashinari-ku, Osaka, Japan
(Postal Code 537-0013)
Tel: (+81)6-6975-5777
Fax: (+81)6-6975-5778
Mobile: (+81)90-9116-8931

Email: tokuda-tax@tkcnf.or.jp

Bản đồ
CHI NHÁNH THÁI LAN

Add: 9/305 UM Tower 30th Floor, Ramkhamhaeng Roa