0909 004 963
adac@adac.com.vn

Các dịch vụ liên quan đến kiểm toán

Ngoài nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính, hầu hết các doanh nghiệp đều cần đến dịch vụ đảm bảo độc lập, khách quan đối với thông tin tài chính, các giao dịch và các quy trình.

Việc đảm bảo và xác minh độc lập làm tăng độ tin cậy của các thông tin và báo cáo do tổ chức phát hành, nhất là khi dịch vụ đảm bảo không phải là quy định của pháp luật.

 

ADAC hỗ trợ khách hàng như thế nào?
ADAC có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ liên quan đến kiểm toán. 

Kiểm toán hoàn thành
Đưa ra đảm bảo đối với các thông số tài chính cụ thể của doanh nghiệp bị mua hoặc bán lại. 

Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ
Bao gồm các hợp đồng đảm bảo hợp lý hoặc đảm bảo có giới hạn nhằm đưa ra kết luận độc lập về hệ thống kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của khách hàng.

Báo cáo soát xét
Đưa ra kết luận đảm bảo vừa phải về thông tin tài chính trong trường hợp chưa cần kiểm toán toàn diện. 

Các thủ tục thỏa thuận trước
Thực hiện các thủ tục được thỏa thuận trước giữa một đơn vị và một bên thứ ba để đưa ra các phát hiện thực tế về thông tin tài chính hoặc các quy trình hoạt động.

Kiểm toán tuân thủ
Đưa ra đảm bảo về tình hình tuân thủ của doanh nghiệp đối với luật pháp hay các nghĩa vụ hợp đồng, chẳng hạn như các thỏa thuận vay vốn, các điều kiện cấp vốn của nhà tài trợ. 

Kiểm toán thông tin tài chính tương lai
Phạm vi kiểm toán bao gồm các hậu quả tiềm tàng của các sự kiện và hoạt động có thể xảy ra trong tương lai. Dịch vụ này hướng đến tương lai và do đó, có tính chất suy đoán. 

Chúng tôi chủ trương xây dựng và duy trì sự tín nhiệm, sự tôn trọng và lòng tin của khách hàng bằng việc cung cấp các nội dung tư vấn rõ ràng, phù hợp và kịp thời.
Chia sẻ: