0909 004 963
adac@adac.com.vn

Đánh giá rủi ro ngành nghề và doanh nghiệp

Dịch vụ đánh giá rủi ro ngành nghề và doanh nghiệp

Trong một môi trường đầy biến động và thay đổi nhanh chóng như hiện nay, cho dù đóng vai trò chủ đạo và là đầu tàu của nền kinh tế, các doanh nghiệp và nhà quản trị Công ty lại luôn là các đối tượng có khả năng phải gánh chịu các rủi ro cao nhất vì lý do chủ quan và khách quan. Mỗi rủi ro khi xảy ra đều gây ra thất thoát về vật chất, uy tín của doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến hậu quả là phá sản. Vì vậy, việc kiểm soát được các rủi ro này là một điều tối quan trọng để mang lại thành công cho công ty. Vậy rủi ro là gì? Làm thế nào để chúng ta nhận biết rủi ro? Cách chúng ta quản trị các rủi ro đó như thế nào là mục tiêu mà ADAC sẽ giúp các Doanh nghiệp kiểm soát và phòng ngừa một cách hiệu quả nhất.

Quản trị rủi ro là quá trình được tổ chức một cách chính thức và được thực hiện liên tục để xác định, kiểm soát và báo cáo các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong các doanh nghiệp, quản trị rủi ro là vấn đề trọng tâm của hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược hiệu quả. Nếu hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập, có cơ cấu phù hợp, và được xác lập liên tục trong toàn hệ thống doanh nghiệp từ việc xác định, đánh giá, ra quyết định đến việc phản hồi, tổng hợp thông tin về các cơ hội cũng như mối đe dọa ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. Điều này được gọi là quản trị rủi ro doanh nghiệp hay ERM.

Đối với hầu hết các doanh nghiệp, quản trị rủi ro xem xét đến những khía cạnh tích cực và tiêu cực của rủi ro. Nói cách khác, quản trị rủi ro được sử dụng để đánh giá các cơ hội có thể đem lại các lợi ích cho doanh nghiệp (tác động tích cực) cũng như quản trị những nguy cơ có thể có tác động bất lợi đến doanh nghiệp (tác động tiêu cực). Điều này có nghĩa là quản trị rủi ro có thể không chỉ được áp dụng theo một cách chung chung mà nó có thể được sử dụng từ việc đưa ra các chiến lược ban đầu, đến các dự án và các quyết định đầu tư cho đến các quy trình và các hoạt động thực hiện.

Tuy nhiên, khi đề cập đến Quản trị rủi ro, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau; việc triển khai hệ thống Quản trị rủi ro trong các tổ chức cũng theo những cách thức khác nhau và thường theo kinh nghiệm tích lũy được.
Trong quá trình hoạt động, ADAC đã xây dựng được dữ liệu riêng cho từng ngành nghề, danh mục hệ thống rủi ro tương ứng mỗi ngành nghề, doanh nghiệp thường gặp và các giải pháp để kiểm soát và hạn chế các rủi ro này. Hơn nữa, ADAC đã đúc kết được những kinh nghiệm bài học thực tế nhằm đêm đến cho Doanh nghiệp những kiến thức cơ bản cần thiết, những kỹ năng hiệu quả trong quản trị rủi ro tại doanh nghiệp, các doanh nghiệp có hướng đi phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro cho tổ chức. Chúng tôi sẽ thiết kế lại mô hình, vận dụng công cụ, kỹ năng phù hợp với từng Doanh nghiệp và ngành nghề khác nhau.

Chia sẻ: