0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dịch vụ đấu giá tài sản và đấu thầu

Đấu giá tài sản là một trong những dịch vụ nổi bật mà ADAC cung cấp nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong việc rao bán tài sản để thu được lợi nhuận tối ưu.

- Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án.
- Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá;
- Tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nghiệp Nhà nước.

Dịch vụ đấu giá:

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước;
- Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;
- Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường bộ, đường hàng không lưu giữ tại Việt Nam;
- Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ: