0909 004 963
adac@adac.com.vn

Kiểm toán theo luật định

Nhiều tổ chức phải tuân thủ các yêu cầu về xác minh độc lập đối với thông tin tài chính và các thông tin khác mà họ phải báo cáo cho các cơ quan quản lý. Các tổ chức khác lại chủ động tìm kiếm dịch vụ xác minh độc lập để tránh các sai sót so với thực tế và rủi ro vi phạm.

Các cuộc kiểm toán theo luật định bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau:
Kiểm toán hoặc soát xét chỉ tiêu an toàn của các công ty chứng khoán theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Đảm bảo về hệ thống kiểm soát nội bộ của các tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Các hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước về các thông tin tài chính và phi tài chính theo các quy định cụ thể của người sử dụng dự kiến nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật.


 

ADAC hỗ trợ khách hàng như thế nào?


Bộ phận Kiểm toán của ADAC hỗ trợ khách hàng hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ bằng cách thực hiện các hợp đồng đảm bảo độc lập, các cuộc kiểm toán, soát xét thông tin tài chính và các dữ liệu khác.  

Chúng tôi giúp khách hàng xác định các trường hợp vi phạm và tăng cường lòng tin vào tính trung thực của thông tin, của các hệ thống và các quy trình được soát xét. 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan cho các chi nhánh tại Việt Nam của các công ty phát hành và đăng ký chứng khoán tại Mỹ phải tuân thủ Đạo luật Sarbanes-Oxley.

Tại ADAC, chúng tôi chủ trương xây dựng và duy trì sự tín nhiệm, sự tôn trọng và lòng tin của khách hàng bằng việc cung cấp các nội dung tư vấn rõ ràng, phù hợp và kịp thời. 

Chia sẻ: