0909 004 963
adac@adac.com.vn

Thuế sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

Bộ phận Thuế trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp của ADAC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thuế liên quan đến hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, tư vấn về các cấu trúc đầu tư hiệu quả và rà soát đặc biệt về thuế (tax due diligence).

Vì sao dịch vụ tư vấn Thuế trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp lại quan trọng?

Các công ty có tham vọng vươn ra thị trường quốc tế không thể bỏ qua các cơ hội tăng trưởng lợi nhuận từ các vụ sáp nhập và mua bán doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu các giao dịch này được thực hiện với mục đích tạo ra giá trị thực tế, thì điều quan trọng là các ảnh hưởng thuế của mỗi thương vụ phải được xử lý ngay từ đầu. Điều này đặc biệt quan trọng trong các thương vụ xuyên biên giới, trong đó các quy định và văn hóa kinh doanh khác nhau cần phải được dung hòa để xác định rõ các rủi ro và cơ hội của một giao dịch.
Vì sao nên chọn ADAC làm đơn vị tư vấn?

Do ADAC là một phần của mạng lưới toàn cầu về Thuế trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, nên khách hàng của chúng tôi được tiếp cận với các nhân viên thuế chuyên trách luôn hiểu rõ cách thức mà thuế ảnh hưởng đến các giao dịch trên khắp thế giới. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có tư duy thương mại, họ biết cách xác định và tư vấn về các rủi ro thuế thực tế trong một giao dịch và cách xây dựng các kết cấu thương vụ nhằm giải quyết tốt các tác động thuế. Vì làm việc hàng ngày với các giao dịch nên chúng tôi hiểu được cơ chế của các vụ mua bán doanh nghiệp trong một môi trường cạnh tranh.

Các chuyên gia tại khắp các đơn vị thuộc mạng lưới toàn cầu của chúng tôi có sự liên hệ thường xuyên với nhau, với khách hàng và với các cơ quan thuế. Do đó, chúng tôi hiểu rõ ảnh hưởng thực tế của các diễn biến liên quan đến thuế tại mỗi quốc gia. Chúng tôi có thể phát hiện các cơ hội và biết cách hành động để biến các cơ hội ấy thành lợi ích cho khách hàng và các bên có lợi ích liên quan của khách hàng.

ADAC có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?
Nhóm dịch vụ Thuế trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ sau:
  • Rà soát đặc biệt về thuế 
  • Cơ cấu một thương vụ mua bán hoặc sắp xếp doanh nghiệp
  • Mô hình hóa thuế
  • Hỗ trợ nhà cung cấp
  • Hòa nhập sau thương vụ.
Chia sẻ: