0909 004 963
adac@adac.com.vn

Tư vấn Rủi ro

Một phương pháp tiếp cận có quy tắc và có tính tổng hợp đối với các vấn đề quản lý rủi ro và tuân thủ có thể giúp đảm bảo thành công về mặt tổ chức. Phương pháp này cũng có thể giúp giảm đến mức tối thiểu tác động của các sự kiện không dự đoán trước được và tăng tối đa các cơ hội.
 

Nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của doanh nghiệp, quản lý các rủi ro liên quan và tuân thủ các quy định của pháp luật đòi hỏi phải có sự cân đối tinh tế. Việc đánh giá thành công của sự cân đối này thường khó khăn do chỉ căn cứ trên hệ đo lường đơn hoặc một chỉ số đo lường hiệu suất. Để phân biệt các cấp độ, tất cả các tổ chức phải xác định mức độ rủi ro liên quan đến:

Các yếu kém trong hoạt động và hiệu quả hoạt động:

 
  • Các hành vi gian lận và sai trái
  • Không tuân thủ pháp luật và quy định
  • Tranh chấp thương mại và kiện tụng
  • Thay đổi về công nghệ
  • Hoạt động kinh doanh liên tục
  • Tổn hại danh tiếng
  • Biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác

Với sự lớn rộng và tính phức tạp của các rủi ro điển hình của tổ chức, công tác quản lý rủi ro đang ngày càng được ghi nhận là không chỉ thuộc trách nhiệm của một cá nhân hay bộ phận riêng lẻ - mà cần phải được gắn liền với toàn bộ tổ chức, bắt đầu từ Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc

Quản lý rủi ro cần được gắn liền trong nội bộ tổ chức nhằm giảm thiểu tác động của  của các sự kiện không dự đoán trước được và tăng tối đa các cơ hội

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình và tính minh bạch đối với các bên liên quan của doanh nghiệp. Tận dụng kinh nghiệm chuyên sâu về ngành nghề kinh doanh tại địa phương cũng như kinh nghiệm quốc tế, chúng tôi có thể hỗ trợ việc xác định các "điểm mù" và tăng cường nắm bắt các rủi ro kinh doanh.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

ADAC làm việc với các tổ chức (bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Chuyên viên quản lý rủi ro, kiểm toán viên nội bộ và trưởng phòng chuyên môn) nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro và phát triển các hệ thống và biện pháp kiểm soát thiết thực. Chúng tôi chỉ cho khách hàng thấy được sự khác biệt giữa việc phản đối rủi ro và nhận thức được rủi ro.
Chia sẻ: