0909 004 963
adac@adac.com.vn

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc hợp tác xã sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư

Trả lời Cục Thuế tỉnh An Giang về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định 124/2008/NĐ-CP về thuế TNDN quy định về các trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi thuế.
  2. Căn cứ tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I Phần H Thông tư 130/2008/TT-BTC quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuê thu nhập doanh nghiệp quy định:

Các trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi thuế:

“Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới ”.

  1. Căn cứ theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang tại công văn 2222/CT-THNVDT.
  2. Căn cứ các quy định nêu trên, cá nhân là người có số vốn góp cao nhất, người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp đồng thời là chủ DNTN hiện đang hoạt động bình thường thì doanh nghiệp không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

Hướng dẫn tại công văn 5392/TCT-CS ngày 23/11/2016 của Tổng cục Thuế.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan