0909 004 963
adac@adac.com.vn

Tầm quan trọng của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong giai đoạn toàn cầu hoá

Đối tượng cư trú hay nguồn phát sinh thu nhập được xác định khác nhau theo quy định tại nội luật của từng nước/vùng lãnh thổ và trong nhiều trường hợp, một doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể là đối tượng cư trú của hai (đối tượng cư trú đôi) hay nhiều nước. Do đó, việc đánh thuế trùng có thể xảy ra trong nhiều trường hợp như: hai hay nhiều nước đều đánh thuế trên thu nhập toàn cầu của cùng một người nộp thuế, hai hay nhiều nước cùng xác định một khoản thu nhập của một người nộp thuế phát sinh từ nước mình và cùng đánh thuế trên khoản thu nhập đó; một doanh nghiệp hay cá nhân là đối tượng cư trú của nước này nhưng có thu nhập phát sinh ở nước khác, do đó vừa phải nộp thuế (trên thu nhập toàn cầu) tại nước nơi các đối tượng này cư trú, vừa phải nộp thuế đối với khoản thu nhập phát sinh tại nước mà đối tượng này không phải là đối tượng cư trú.

Việc đánh thuế trùng gây ra nhiều vấn đề như tạo rào cản thương mại, không khuyến khích đầu tư xuyên quốc gia, và cũng là nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm nghĩa vụ thuế, trốn lậu thuế...

Chia sẻ:

Bài viết liên quan