0909 004 963
adac@adac.com.vn

Thông tư 06/2019/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thông tư 06/2019/TT-NHNN được ban hành ngày 26/06/2019 nhằm hướng dẫn các nội dung liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật về quản lý ngoại hối tại Pháp lệnh Ngoại hối (đã sửa đổi, bổ sung) và pháp luật về đầu tư tại Luật Đầu tư 2014.

Cụ thể, thông tư quy định rõ khái niệm doanh nghiệp có vốn FDI, làm cơ sở để xác định đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Thông tư cũng quy định cụ thể các nội dung thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại lệ và tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam.

Về việc chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, thông tư quy định nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản của nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Thông tư quy định các nội dung liên quan đến việc thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư bao gồm tài khoản sử dụng, đồng tiền định giá, thanh toán trong giao dịch chyển nhượng.

Ngoài các nội dung nêu trên, thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép, doanh nghiệp có vốn FDI và nhà đầu tư nước ngoài nhằm tạo cơ sở pháp lý và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư FDI vào Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/9/2019./.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan