0909 004 963
adac@adac.com.vn

Quy trình tuyển dụng

Bước 1: Bộ phận nhân sự ADAC sàng lọc hồ sơ ứng viên theo yêu cầu đặt ra

Bước 2: ADAC gửi giấy mời ứng viên tham dự các vòng thi như sau:

- Kiểm tra kiến thức chuyên môn
- Kiểm tra kiến thức xã hội
- Kiểm tra trình độ ngoại ngữ
- Kiểm tra chỉ số IQ

Bước 3: Phỏng vấn những ứng viên đạt yêu cầu của Bước 2

- Phòng nhân sự phỏng vấn
- Phòng nghiệp vụ phỏng vấn
- Ban giám đốc phỏng vấn

Bước 4: Thông báo tiếp nhận ứng viên

Chia sẻ: